วันอาทิตย์ที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2556

การเตรียมงาน อกท.ระดับชาติ 34


พลับพลาพิธี

เวทีพิธีเปิดงาน

อาคารประทับ

สถานที่จัดนิทรรศการโครงการอาหารกลางวันแบบยั่งยืนโลโก้จัดงาน